Všeobecné obchodné podmienky

1.Úvodné ustanovenia

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sa vzťahujú na poskytovanie služieb prevádzkovateľom HOREC GROUP s.r.o., Pri parku 1636/14, 900 26 Slovenský Grob, IČO: 53 096 100 zapísaná v OR vedenom Mestského Súdu Bratislava III, oddiel Sro, vl. č. 146642/B, (ďalej len „Prevádzkovateľ“, platobné a storno podmienky rezervácií uskutočnených klientom, ako aj všetky ostatné práva a povinnosti vyplývajúce z právneho vzťahu vzniknutého pri rezervácii služieb Apartmánu Snow v Apartmánovom dome Villa Erdody Resort.

1.2 Klient je oprávnený využívať služby apartmánu len v prípade, že súhlasí s VOP. Klientovi sa odporúča vo vlastnom záujme oboznámiť sa s týmito VOP pred uskutočnením rezervácie . Pri opakovanom využívaní služieb apartmánu je klient povinný vždy sa oboznámiť s aktuálnym znením VOP. Prevádzkovateľ apartmánov si vyhradzuje právo jednostranne tieto VOP zmeniť, pričom zmena VOP je účinná odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke prevádzkovateľa apartmánu. Potvrdením rezervácie klient vyslovuje bezvýhradný súhlas s týmito VOP a ich prílohami.

1.3 Súhlasom s týmito VOP klient vyhlasuje, že dosiahol vek minimálne 18 rokov a je spôsobilý vo vlastnom mene nadobúdať práva a preberať na seba povinnosti.

2.Rezervácia

2.1 Rezerváciu možno uskutočniť vo vlastnom mene alebo v prospech tretej osoby.

2.2 Pri rezervácií vyplní klient svoje základné požiadavky do rezervačného formuláru (dátum príchodu, dátum odchodu, meno, kontakt, vek, a pod.) a následne pošle svoju žiadosť o rezerváciu. Daná žiadosť o rezerváciu bude zaregistrovaná a ďalej spracovaná Prevádzkovateľ (cenová ponuka, záväzné potvrdenie cenovej ponuky, zálohová platba,….).

2.3 Pri rezervácii po výbere všetkých údajov pre začiatok a koniec pobytu, a podobne klient vyplní všetky požadované údaje.

2.4 Po vyplnení všetkých požadovaných údajov, po realizácii úhrady v zmysle týchto VOP a po preverení údajov bude klientovi bezodkladne zaslané na ním zadanú e -mailovú adresu potvrdenie rezervácie s uvedením rezervačného čísla. Pridelené rezervačné číslo slúži na potvrdenie rezervácie, ako kontaktný údaj pre realizáciu akýchkoľvek zmien alebo stornovania rezervácie a potvrdenie pri nástupe na pobyt. Z uvedeného dôvodu je klient povinný rezervačné číslo bezpečne uschovať.

3.Platobné podmienky

3.1 Potvrdením rezervácie dáva klient súhlas na realizáciu úhrady za rezervovaný pobyt v prospech prevádzkovateľa apartmánu a oprávňuje prevádzkovateľa apartmánu na realizáciu tejto úhrady. Úhradu za rezervovaný pobyt je klient povinný realizovať vopred zálohovou platbou vo výške 50% z ceny objednaných a potvrdených služieb a pri vybraných termínoch ako sú Vianoce, Silvester, Veľká Noc a podobne vo výške 100% z ceny objednaných služieb.

3.2 Platbu zálohy za objednané a potvrdené služby je potrebné realizovať do 5 dní od prijatia zálohovej faktúry, v opačnom prípade je rezervácia považovaná za stornovanú. Po úspešnom prijatí zálohovej platby bude klientovi vystavená faktúra o prijatej zálohe.

3.3 Zálohovú platbu je možné realizovať iba bankovým prevodom.

3.4 V prípade, ak medzi rezerváciou pobytu klientom a začiatkom pobytu nie je dostatočný čas na realizáciu zálohovej platby, bude realizovaná 100% platba za pobyt bankovým prevodom.

4.Zmeny rezervácie a storno podmienky

4.1 Akékoľvek zmeny v rezervácii zo strany klienta je možné uskutočniť písomne, telefonicky alebo e-mailom prostredníctvom prevádzkovateľa apartmánu na:

telefónnom čísle: +421 903 115 779,

e-mailovej adrese: info@apartmansnow.sk

poštovej adrese: Pri parku 1636/14, 900 26 Slovenský Grob

Pri požiadavke na zmenu uskutočnenej rezervácie je klient povinný vždy uvádzať rezervačné číslo pridelené a zaslané klientovi pri uskutočňovaní rezervácie. Pokiaľ klient požaduje zmenu uskutočnenej rezervácie, ktorej nie je možné z kapacitných alebo iných prevádzkových dôvodov vyhovieť, prevádzkovateľ apartmánu uskutoční všetky kroky za účelom vyhovenia požiadavkám klienta, avšak prevádzkovateľ apartmánu nie je povinný požiadavke klienta na zmenu uskutočnenej rezervácie vyhovieť, a klientovi nevzniká nárok na náhradu škody či akékoľvek iné plnenie zo strany prevádzkovateľa apartmánu z dôvodu nemožnosti zmeny uskutočnenej rezervácie.

4.2 V prípade odstúpenia klienta od zmluvy a zrušenia rezervácie vzniká prevádzkovateľovi apartmánu nárok na storno poplatok nasledovne:

STORNO POPLATOK

Bez storno poplatku

do 22 dní pred nástupom klienta na pobyt

50% z ceny objednaných služieb

21 až 4 dni pred nástupom klienta na pobyt

100% z ceny objednaných služieb

3 a menej dní pred nástupom klienta na pobyt

4.3 V prípade nenastúpenia klienta na rezervovaný pobyt vzniká prevádzkovateľovi apartmánu nárok na storno poplatok vo výške 100% z ceny objednaných a potvrdených služieb.

4.4 V prípade odstúpenia klienta od zmluvy a zrušenia rezervácie alebo v prípade čiastočného odstúpenia klienta od zmluvy a čiastočného zrušenia rezervácie alebo nenastúpenia klienta na rezervovaný pobyt v mimoriadnych prípadoch (choroba, úmrtie, postihnutie živelnou pohromou a pod.) je prevádzkovateľ apartmánu oprávnený vzdať sa nároku na úhradu storno poplatku na základe predloženia dôveryhodného dôkazu o vážnej príčine odstúpenia klienta od zmluvy a zrušenie rezervácie alebo čiastočného odstúpenia klienta od zmluvy a čiastočného zrušenia rezervácie alebo nenastúpenia klienta na rezervovaný pobyt klientom

4.5 V prípade odstúpenia klienta od zmluvy a zrušenia rezervácie alebo čiastočného odstúpenia klienta od zmluvy a čiastočného zrušenia rezervácie alebo nenastúpenia na pobyt zašle prevádzkovateľ apartmánu klientovi e-mailom oznámenie o uplatnení nároku prevádzkovateľa na storno poplatok a jeho výške v zmysle týchto VOP do 14 dní odo dňa odstúpenia klienta od zmluvy a zrušenia rezervácie alebo odo dňa čiastočného odstúpenia klienta od zmluvy a čiastočného zrušenia rezervácie alebo odo dňa začiatku pobytu v prípade nenastúpenia klienta na pobyt. Klient potvrdením objednávky a vyjadrením súhlasu s týmito VOP súhlasí a berie na vedomie, že prevádzkovateľ apartmánu je oprávnený v prípade odstúpenia klienta od zmluvy a zrušenia rezervácie alebo čiastočného odstúpenia klienta od zmluvy a čias točného zrušenia rezervácie alebo nenastúpenia na pobyt jednostranne započítať pohľadávku klienta na vrátenie klientom uhradenej ceny pobytu pri uskutočnení rezervácie pobytu voči pohľadávke prevádzkovateľa apartmánu na úhradu storno poplatku vo výške uvedenej v týchto VOP vo výške, v ktorej sa tieto pohľadávky kryjú, pričom sumu presahujúcu vzájomné pohľadávky klienta a prevádzkovateľa apartmánu v prospech klienta uhradí prevádzkovateľ apartmánu klientovi bezhotovostným bankovým prevodom na bankový účet klienta, z ktorého bola realizovaná úhrada ceny pobytu pri rezervácii pobytu, a to do 30 pracovných dní odo dňa nasledujúceho po dni odstúpenia klienta od zmluvy a zrušenia rezervácie alebo čiastočného odstúpenia klienta od zmluvy a čiastočného zrušenia rezervácie alebo nenastúpenia na pobyt. Bankové poplatky spojené s vrátením ceny pobytu klientov znáša klient

4.6. Pre určenie počtu dní pri výpočte storno poplatkov je rozhodujúci deň doručenia písomného odstúpenia od zmluvy a zrušenia rezervácie

5.Osobitné ustanovenia

5.1 V prípade nejasností alebo otázok, ktoré vzniknú pri rezervácií, je klient oprávnený obrátiť sa na prevádzkovateľa apartmánu telefonicky na telefónnom čísle: +421 903 115 779

alebo emailom: info@apartmansnow.sk

5.2 Check-in je možný v deň začiatku pobytu v zmysle rezervácie od 14.00 hod.. Check -out je v posledný deň pobytu v zmysle rezervácie do 10.00 hod, pokiaľ vopred alebo operatívne nebolo dohodnuté inak. Ceny pre neskorší Check-out sú uvedené na stránke Prevádziovateľa.

5.3 Ak sa klient neubytuje najneskôr do 21.00 hod dňa začiatku pobytu, považuje sa to za nenastúpenie na pobyt (čl. 4 VOP) , pokiaľ vopred nebolo dohodnuté inak. V takomto prípade si prevádzkovateľ apartmánu vyhradzuje právo ponúknuť ubytovaciu jednotku iným klientom

5.4 Prevádzkovateľ apartmánu je povinný ubytovať klienta, ktorý sa dostavil na check-in o 14.00 hod najneskôr do 18.00 hod

5.5 Pokiaľ klient pri check-oute v stanovenom čase neuvoľní izbu, bude mu účtovaná suma

do 12:00 – 10,-€ | do 14:00 – 25,-€ | do 16:00 – 40,-€

plus náklady Prevádzkovateľa spojené s neskorším check outom klienta (náhrada škody tretej strane,…).

5.6 V prípade osobitných požiadaviek (neskorý nástup alebo odchod z pobytu (early check-in alebo late check-out) je klient oprávnený obrátiť sa na prevádzkovateľa apartmánov telefonicky na telefónnom čísle: +421 903 115 779 alebo emailom: info@apartmansnow.sk

5.7 Prevádzkovateľ apartmánu si vyhradzuje právo vo výnimočných prípadoch ponúknuť klientovi iné ubytovanie, než bolo pôvodne dohodnuté, pokiaľ sa podstatne nelíši od potvrdenej objednávky

5.8 Prevádzkovateľ apartmánu je oprávnený s okamžitou platnosťou ukončiť pobyt klienta a odstúpiť od zmluvy bez nároku na finančnú refundáciu, pokiaľ hosť poškodzuje majetok vlastníka apartmánu alebo porušuje ubytovací poriadok. Prevádzkovateľ apartmánu je oprávnený nárokovať si u klienta všetky škody vzniknuté správaním sa klienta pri ktorom dochádza k poškodzovaniu majetku vlastníka apartmánu.

5.9 Podmienky rezervácie skupinových pobytov sa upravujú individuálne na základe dohody s prevádzkovateľom apartmánu.

6.Akciové pobyty

6.1 Prevádzkovateľ apartmánu je oprávnený ponúkať akciové pobyty (last minute, first minute a pod.).

6.2 Pre rezerváciu a realizáciu akciových pobytov sú platné osobitné obchodné podmienky platné výlučne pre akciové pobyty, ktoré majú prednosť pred týmito VOP. Tieto VOP sa použijú pri akciových pobytoch len v tých častiach, ktoré nie sú v osobitných obchodných podmienkach upravené odchýlne alebo osobitne.

7.Ochrana osobných údajov a ochrana súkromia

7.1 Prevádzkovateľ vykonáva spracúvanie osobných údajov v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z.z. v aktuálnom a platnom znení (ďalej len „Zákon“)

7.2 Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje klientov za účelom rezervácie, predaja využívania služieb klientmi v ubytovacích zariadeniach prevádzkovateľa a kontroly ich využívania. Osobné údaje sú spracúvané po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania – rezervácie, predaja využívania služieb klientmi v ubytovacích zariadeniach prevádzkovateľa a kontroly ich využívania, avšak maximálne po dobu dvoch rokov od zberu týchto údajov. Osobné údaje spracúvané na účel rezervácie, predaja využívania služieb klientmi v ubytovacích zariadeniach prevádzkovateľa a kontroly ich využívania sú Prevádzkovateľom spracúvané na základe § 10 ods. 3 písm. b) Zákona bez súhlasu dotknutých osôb

7.3 Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje klienta na účely marketingu, v prípade ich výslovného súhlasu, ktorý môže klient udeliť vyplnením údajov pri online rezervácii a kliknutím na súhlas so spracovaním osobných údajov

7.4 Rozsah spracovávaných osobných údajov obsahuje: meno a priezvisko, adresa, dátum narodenia, číslo občianskeho preukazu, email, telefónne číslo. Klient poskytnutím údajov a podpísaním súhlasu so spracovaním osobných údajov v zmysle § 11 ods. 1 Zákona udeľuje prevádzkovateľovi súhlas na spracovávanie osobných údajov v informačných systémoch Prevádzkovateľa. Klient zároveň udeľuje súhlas, aby spracované osobné údaje v rozsahu meno a priezvisko, email, mobilné telefónne číslo, mohli byť použité na účely priameho marketingu (ponuka služieb spoločnosti, zasielanie obchodných oznámení a informovanie o marketingových akciách formou správ elektronickej pošty vrátane služby krátkych správ). Klient zároveň udeľuje prevádzkovateľovi súhlas s prenosom osobných údajov do zahraničia v rámci Európskej únie. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že s osobnými údajmi nebude nakladať a zaobchádzať v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Súhlas so

spracúvaním osobných údajov sa udeľuje po dobu 3 rokov a tento súhlas môže klient kedykoľvek písomne odvolať zaslaním odvolania súhlasu na adresu sídla prevádzkovateľa, okrem prípadov, keď Zákon neustanovuje inak. Klient udelením súhlasu zároveň potvrdzuje, že bol poučený o svojich právach uvedených v Zákone (najmä § 28 Zákona), ako aj v zákone č. 40/1964 Zb. Občianskom zákonníku v znení neskorších predpisov, najmä na informácie o stave spracúvania osobných údajov v informačnom systéme, na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych spracúvaných osobných údajov, na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel spracúvania a na likvidáciu osobných údajov, ak došlo k porušeniu Zákona, a že ním poskytnuté osobné údaje sa zhodujú so skutočnosťou, a že sú úplné, pravdivé a presné a zároveň udeľuje súhlas na dobu 3 rokov na zasielanie obchodných a reklamných materiálov akoukoľvek elektronickou formou správ týkajúcich sa služieb poskytovaných prevádzkovateľom a jeho obchodných partnerov, pričom klient je oprávnený udelený súhlas kedykoľvek odvolať písomným oznámením zaslaným na kontaktnú adresu prevádzkovateľa prípadne na emailovú adresu uvedenú priamo v obchodných a reklamných materiáloch

7.5 Prevádzkovateľ používa vysoko etické štandardy a rešpektuje súkromie klientov. S výnimkou poskytnutia údajov vyžadovaných zákonom alebo inými všeobecne záväznými právnymi predpismi, prevádzkovateľ neposkytne ani nesprístupní bez súhlasu klienta žiadne osobné údaje tretím stranám alebo iným príjemcom.

7.6 Prevádzkovateľ v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky vykonáva všetky opatrenia a operácie na spracúvanie osobných údajov tak, aby dotknuté osoby boli riadne a včas poučené o svojich právach, ktoré im prislúchajú z právnych predpisov Slovenskej republiky ale aj na základe európskej legislatívy a záväzných medzinárodných zmlúv a dohovorov.

7.7 Dotknutá osoba má právo najmä na základe písomnej žiadosti adresovanej prevádzkovateľovi žiadať informácie o tom, či jej osobné údaje sú alebo nie sú v informačných systémoch prevádzkovateľa spracúvané, z akého zdroja boli jej osobné údaje získané, informácie o rozsahu alebo zozname spracúvaných osobných údajov, opravu alebo likvidáciu svojich neúplných, nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov, likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania už pominul alebo ktoré sú predmetom spracúvania neoprávnene

7.8 Dotknutá osoba má právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov na iné účely ako na tie, na ktoré boli osobné údaje právoplatne poskytnuté a proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré by mohli neoprávnene a odôvodnene zasahovať do jej práv a právom chránených záujmov, pokiaľ je táto námietka oprávnená. Prevádzkovateľ je povinný takéto osobné údaje bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia

7.09 Dotknutá osoba má právo v prípade podozrenia na neoprávnené spracúvanie osobných údajov podať návrh na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochranu osobných údajov

7.10 Dotknutá osoba, ktorá nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, uplatňuje svoje práva prostredníctvom právneho zástupcu

7.11 Práva dotknutej osoby, ktorá už nežije, môže uplatniť blízka osoba podľa osobitných právnych predpisov Slovenskej republiky

8.Záverečné ustanovenia

8.1 Tieto VOP a právne vzťahy vzniknuté na ich základe sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky

8.2 Pokiaľ by niektoré ustanovenie týchto VOP bolo alebo sa stalo neplatným, neúčinným alebo nevynútiteľným, nedotýka sa takáto neplatnosť, neúčinnosť alebo nevynútiteľnosť platnosti a účinnosti ostatných ustanovení týchto VOP

8.3 Klient pri potvrdení rezervácie vyjadruje svoj súhlas s týmito VOP a zaväzuje sa ich dodržiavať. Prevádzkovateľ apartmánu si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny VOP je splnená umiestnením zmenených VOP na internetovej stránke prevádzkovateľa apartmánov www.apartmansnow.sk

8.4 Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 15.12.2022

Prevádzkovateľ: HOREC GROUP s.r.o., Pri parku 1636/14, 900 26 Slovenský Grob, IČO: 53 096 100, IČDPH: SK2121276344, zapísaná v OR vedenom na Mestskom súde Bratislava III, oddiel Sro, vl. č. 146642/B, Bankové spojenie: Tatra Banka. a.s. . číslo účtu: 2944087421/1100 IBAN: SK08 1100 0000 0029 4408 7421